30 dienu novena par godu Sv. Jāzepam

izmantojot Warrior

Sākums > Ziņas > 30 dienu novena par godu Sv. Jāzepam

IEVADS

Šī novena ir kā sevis apvilkšana ar svētā Jāzepa aizsardzības apmetni, ārkārtēja veltīšanās viņa godam, izcīnot viņa īpašo aizbildniecību grūtās situācijās.

Visas šīs lūgšanas ir jālasa katru dienu trīsdesmit dienas, pieminot trīsdesmit gadus, ko svētais Jāzeps nodzīvoja Nācaretē kopā ar Jēzu, Dieva Dēlu, un Viņa māti, Vissvētāko Jaunavu Mariju.

Ārkārtīgi lielas un daudzskaitlīgas žēlastības mums tiks piešķirtas, ja mēs ar pārliecību vērsīsimies pie svētā Jāzepa. Svētā Terēze no Avilas teica: Jāzeps: "Kurš tam īsti netic, lai vēršas ar savu lūgumu pie svētā Jāzepa, un viņš pats pārliecināsies." Sv.

Svētais Jāzeps var mums sniegt vairāk žēlastību, ja mēs vispirms šķīstām savu dvēseli Svētajā grēksūdzē un pieņemam Kungu Jēzu Svētajā Komūnijā. Arī novena būs auglīgāka, ja vienlaikus izrādīsim gatavību veikt žēlsirdības darbus pret nabadzīgajiem. Mēs varam droši lūgt svēto Jāzepu, lai viņš mums no Dieva sagādā lielas žēlastības. Tomēr ieteicams novenu svētajam Jāzepam upurēt mirstošo un mirušo labā.

Ja mēs centīsimies noslaucīt nabagu, cietušo un mirušo asaras, arī svētais Jāzeps mums palīdzēs un mierinās gan tagad, gan nāves stundā. Viņš ar mīlestību apklās mūs ar savu aizsardzības apmetni. Viņš ne tikai baroja un sargāja Svēto Ģimeni, bet arī mīl un svētī mūs visus un vēlas mūs aizvest uz otru krastu - uz mūžīgās pestīšanas ostu.

Ikdienas deklamēšanai ieteicamā lūgšana
(arī novenas beigās):

Ak, svētais Jāzeps, Jēzus Kristus barotāj!
un Vissvētākās Jaunavas Marijas dzīvesbiedrs,
Lūdzieties par mums un par visiem tiem, kas mirst.
šodien (vai: šovakar).

********
30 DIENU DIEVKALPOJUMS PAR GODU SV. JOZĒFAM
(Lūgšanas par katru no lūgšanu dienām)

+ Tēva + un Dēla, + un Svētā Gara vārdā. Amen.
Jēzus, Marija un Jāzeps, apgaismojiet mūs, palīdziet mums, glābiet mūs. Amen.
Slava Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam, kā tas bija iesākumā un tagad, un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
(Tas tiek skaitīts trīs reizes kā pateicība Vissvētākajai Trīsvienībai par īpašu žēlastību dāvināšanu Sv.Jāzepam).

SEVIS UPURĒŠANA SVĒTĀ JOZEFA AIZSARDZĪBAI

Ak, godības patriarhs, svētais Jāzep, es pazemīgi krītu Tavā priekšā. Ar lielu godbijību es nododu sevi Tavai visaptverošajai aizsardzībai un lūdzu visu Debesu tiesu būt man līdzās. Es apņemos nodoties vissirsnīgākajai ticībai un dievbijībai un apņemos darīt visu, kas ir manos spēkos, lai Tevi godinātu visas dzīves garumā un izrādītu Tev savu mīlestību. Palīdzi man, svētais Jāzep. Esi tagad ar mani un dāvā man žēlastību aiziet no šīs pasaules tāpat kā Tu, Jēzus un Marijas apskāvienos, lai kādu dienu es varētu sasniegt mūžīgo laimi kopā ar Tevi debesīs. Amen.

Slavīgais patriarhs, svētais Jāzeps, ar dievbijīgu nodošanos un mīlestības pārpildītu sirdi es nesu šo sirsnīgo lūgšanu pie tavām kājām un meditēju par taviem daudzajiem tikumiem.

Kā Vecajā Derībā varenais patriarhs Jāzeps, Jēkaba dēls, pildīja Dieva gribu, tā arī Jaunajā Derībā jūs ejiet viņa ceļu. Jūs apgaismo ne tikai spožā Dievišķās Saules gaisma, bet arī mistiskā Mēness - Marijas - maigā gaisma.

Jēkabs devās ceļā uz Ēģipti, lai apsveiktu savu dēlu Jāzepu, Ēģiptes valdnieku. Visi dēli sekoja tēva piemēram. Tomēr neaprakstāmi skaistāks ir Jēzus un Marijas piemērs, kuri jūs apskāva ar lielu cieņu un uzticību. Ar lielu godbijību un uzticību mēs vēršamies pie Tevis visās mūsu vajadzībās, gan laicīgās, gan garīgās, būdami pārliecināti, ka Tavs Dēls, kurš vienmēr Tev paklausīja uz zemes, paklausīs Tev arī debesīs.

Un tāpat kā Jāzeps, Jēkaba dēls, neatstūma savus vainīgos brāļus, bet mīlestības pilns tos uzņēma, pasargāja un izglāba no bada un nāves, tā arī tu, svētais Jāzep, nepaliec vienaldzīgs pret manām lūgšanām. Ar savu aizbildniecību dāvā man žēlastību, lai Dievs neatstāj mani vienu šajā asaru ielejā, bet vienmēr pieskaita mani pie tiem, kas gan dzīvē, gan nāves brīdī ir pastāvīgi apvīti ar Tavas visaptverošās aizsardzības apmetni.

LŪGŠANAS

Esiet sveicināti, svētais Jāzeps, kuram ir uzticēti nenovērtējamie debesu un zemes dārgumi. Esi sveicināts, Tēvs, kas baro visas pasaules radības. Jo tu, pēc Marijas, no visiem svētajiem esi mūsu vislielākā goda un mīlestības cienīgs, jo tu esi izraudzīts visaugstākajam godam - audzināt, barot un pat turēt savās rokās Mesiju, kuru tik daudzi ķēniņi un pravieši ir ilgojušies pat redzēt.

Ak, svētais Jāzep, glāb manu dvēseli un dāvā man no žēlsirdīgā Dieva žēlastību, ko es pazemīgi lūdzu...... (Nosauciet savu lūgumu). dvēselēm, kas atrodas šķīstītavā, dāvājiet arī atvieglojumu viņu ciešanām. Amen.

Slava Tēvam...(3 reizes)

Svētais Jāzep, Baznīca tevi godina kā savu patronu, aizbildni un aizstāvi. No visiem svētajiem es piesaucu tevi, visspēcīgāko vājāko un to, kam vajadzīga palīdzība, aizbildni, un es tūkstoškārt slavēju tavas sirds žēlsirdību, kas vienmēr ir gatava palīdzēt visiem, kam tā vajadzīga.

Pie tevis, svētais Jāzep, vēršas atraitnes un bāreņi, pamestie, skumstošie un trūkumcietēji visā zemē. Nav bēdu, rūpju vai vajadzību, pret kurām tu paliktu vienaldzīgs. Mans vismīļākais Aizbildnis debesīs, kuru Dievs ir apveltījis ar īpašām žēlastībām, es vēršos pie tevis, iesniedzot tev savu lūgumu. Piešķir man šo žēlastību, par kuru es dedzīgi lūdzu Tevi. Arī jūs, visas dvēseles šķīstītavā, lūdziet svēto Jāzepu aizlūgt par mani. Amen.

Slava Tēvam... (3 reizes)

Atceries, ak, šķīstais Marijas Laulātā, ak, mans vismīļākais Aizsardzītāj, svētais Jāzep, ka neviens nekad nav dzirdējis, lai piesauktu Tavu aizsardzību. Tavu palīdzību lūdzot, palika bez mierinājuma. Mīlestības pilnais svētais Jāzep, Tu zini manas vajadzības un vēlmes. Neviens cilvēks, pat vislabākais, nespēj saprast manu problēmu un patiesi man palīdzēt. Paklausīgs svētās Terēzes mācībai, es nāku Tevis priekšā, svētais Jāzep, un lūdzu Tavu īslaicīgu aizbildniecību manās pašreizējās grūtībās. Svētā Terēze, Tava uzticīgā pielūdzēja, teica: Ejiet pie Jāzepa ar patiesu paļāvību un mieru, ka jūsu lūgumi tiks uzklausīti."

Ak, svētais Jāzeps, nemierīgo mierinātājs, nāc man palīgā manās ciešanās un ietver arī dvēseles šķīstītavā manā lūgšanā, lai caur to tās drīzumā varētu sasniegt prieku un svētumu. Amen.

Slava Tēvam... (3 reizes)

Ak, Tu, paaugstinātais Svētais, ar Savu pilnīgu paklausību Dievam apžēlojies par mani!
Ar savu svēto un nopelniem bagāto dzīvi uzklausi manu lūgumu.
Ar savu mīļoto vārdu palīdzi man.
Ar savas sirds maigumu un spēku sargā mani.
Ar savām svētajām asarām stiprini mani.
Ar savām septiņām bēdām apžēlojies par mani.
Ar septiņiem Taviem priekiem mierini manu sirdi.
No visa ļauna miesā un dvēselē mani atbrīvo.
No katras nabadzības un posta izglāb mani.
Žēlsirdīgi saņemiet man Dieva žēlastību.
Dāvā dvēselēm šķīstītavā dvēseles drīzumā atbrīvot no viņu ciešanām. Amen.

Slava Tēvam... (3 reizes)

Ak, svētais Jāzep, neskaitāmas ir žēlastības, ko saņem tie, kas lūdzas pie tevis. Slimie, apspiestie, tie, kas cieš no netaisnības, nodotie, pamestie - visi, kas ir uzticējušies tavai aprūpei, ir saņēmuši palīdzību savām vajadzībām.

Svētais Jāzep, lūdzu, neļauj man būt vienīgajam no visiem, kas pie tevis vēršas, kurš netiek uzklausīts. Parādi sevi dāsnu un žēlsirdīgu arī pret mani. Par to pateicības pilns es vienmēr Tevi godāšu, godības pilnais svētais Jāzep, mans Aizstāvis un šķīstītavas dvēseļu ciešanu Pestītājs. Amen.

Slava Tēvam... (3 reizes)

Ak, Dievs un mūžīgais Tēvs debesīs, caur Tava Dēla Jēzus un Viņa Svētās Mātes nopelniem es lūdzu Tevi piešķirt man šo īpašo žēlastību. Jēzus un Marijas vārdā es krītu Tavā priekšā un pielūdzu Tevi Tavā brīnumainajā klātbūtnē. Pieņem, lūdzu, manu stingro apņemšanos palikt Svētās Ģimenes saimes aizbildniecībā, caur kuru es Tevi lūdzu. Svētī, Dievs, savā labestībā svētī šo svēto dievbijību un uzklausi manu lūgumu. Amen.

Slava Tēvam... (3 reizes)

Ak, svētais Jāzep, pasargā Svēto Baznīcu no visām nelaimēm un paslēp mūs visus zem sava aizsardzības apmetņa.

AIZLŪGUMI PAR GODU SVĒTĀ JOZĒFA SLĒPTAJAI DZĪVEI AR JEZUSU UN MĀRIJU

Svētais Jāzep, lūdzu, dāvā Jēzum svētīt manu dvēseli.
Svētais Jāzep, lūdzu, dāvā, lai Jēzus iededzina manu sirdi ar mīlestību.
Svētais Jāzep, lūdzu, dāvā Jēzum apgaismot manu saprātu.
Svētais Jāzep, vienkāršojiet Jēzum, lai stiprina manu gribu.
Svētais Jāzep, vienkāršojiet Jēzu, lai Viņš vēlas attīrīt manas domas.
Svētais Jāzep, palīdzi Jēzum vieglāk kontrolēt manas jūtas.
Svētais Jāzep, atvieglojiet Jēzum manu vēlmju vadīšanu.
Svētais Jāzep, vienkāršojiet Jēzu, lai Viņš svētī manus darbus.
Svētais Jāzep, izlūdz man no Jēzus žēlastību, lai es varētu atdarināt tavus tikumus.
Svētais Jāzep, izlūdziet no Jēzus pazemīgas sirds un gara žēlastību.
Svētais Jāzep, izlūdz no Jēzus lēnprātības un sirds labestības žēlastību.
Svētais Jāzep, izlūdz no Jēzus miera žēlastību manā sirdī.
Svētais Jāzep, izlūdziet no Jēzus dievbijības un dievbijības žēlastību.
Svētais Jāzep, izlūdz man no Jēzus žēlastību tiekties pēc pilnības.
Svētais Jāzep, izlūdz no Jēzus sirds tīrības žēlastību.
Svētais Jāzep, izlūdz no Jēzus pacietības žēlastību pārbaudījumos un ciešanās.
Svētais Jāzep, izlūdz man no Jēzus maiguma žēlastību.
Svētais Jāzep, izlūdz man kopā ar Jēzu žēlastību, lai es zinātu mūžīgās patiesības.
Svētais Jāzep, izlūdz man kopā ar Jēzu žēlastību atšķirt garus.
Svētais Jāzep, izlūdz man no Jēzus žēlastību, lai es neatlaidīgi darītu labu.
Svētais Jāzep, izlūdz man no Jēzus izturību nest krustu.
Svētais Jāzep, izlūdz no Jēzus žēlastību atbrīvot mani no pieķeršanās pasaulīgām lietām.
Svētais Jāzep, izlūdz no Jēzus žēlastību ilgoties pēc debesīm.
Svētais Jāzep, izlūdz man kopā ar Jēzu spēka žēlastību izvairīties no visiem grēka gadījumiem.
Svētais Jāzep, izlūdziet no Jēzus gribas žēlastību, lai uzticīgi paliktu ticībā līdz galam.
Svētais Jāzep, izlūdz man no Jēzus labas nāves žēlastību.
Svētais Jāzep, neļaujiet man nekad no jums aizbēgt.
Svētais Jāzep, dod, lai mana sirds nekad nepārstāj tevi mīlēt un manas lūpas tevi slavēt.
Svētais Jāzep, ļaujiet man būt jūsu audžubērns.
Svētais Jāzep, palīdzi man mīlēt Jēzu tā, kā tu Viņu mīlēji.
Svētais Jāzep, nekad mani nepametiet, īpaši nāves stundā.
Jēzu, Marija un Jāzep, es jums veltīju savu sirdi un dvēseli.
Jēzus, Marija un Jāzeps, apgaismojiet mani, palīdziet man, glābiet mani. Amen.
Slava Tēvam... (3 reizes)

AIZLŪGUMI SVĒTAJAM JOZĒFAM

  • Atceries, Vissvētākās Jaunavas Marijas šķīstais Laulātā, mans vismīļākais Aizstāvi, svētais Jāzep, ka nekad nav dzirdēts, ka bez mierinājuma paliktu kāds, kurš bēg pie Tavas Aizsardzības un lūdz Tavu palīdzību. Ar šādu paļāvību es nāku pie Tevis. Nenoliedz manu lūgšanu, Pestītāja Tēvs, bet žēlīgi pieņem un uzklausa to. Amen.
  • Slavīgais svētais Jāzeps, Vissvētākās Jaunavas Marijas laulātais, Jēzus sarge, neaizmirsti mani un sargā mani. Māci mani iet pa ceļu, kas ved uz svētumu. Pielūko manas lūgšanas un vienmēr apvelc mani ar savu tēvišķo aizsardzību. Noņem visus šķēršļus un grūtības, kas stāv manas lūgšanas ceļā, un dod, lai mana lūgšana tiktu uzklausīta lielākai Dieva godībai un manai pestīšanai.

Savas milzīgās pateicības apliecinājumā es apsolu pasludināt jūsu godību un pateikties Dievam par to, ka viņš jums ir piešķīris tik lielu starpniecības spēku gan debesīs, gan uz zemes. Amen.

LITĀNIJA

Kyrie, elejson.
Kristus, elejson.
Kyrie, elejson.
Kristū, uzklausi mūs.
Kristū, uzklausi mūs.
Tēvs no debesīm, Dievs, apžēlojies par mums!
Dēls, pasaules Pestītājs, Dievs,
Svētais Gars, Dievs,
Svētā Trīsvienība, vienīgais Dievs, apžēlojies par mums!
Svētā Marija, lūdz par mums.
Svētā Jāzepa,
Dāvida slavenais pēcnācējs,
Patriarhu gaisma,
Dieva Mātes dzīvesbiedrs,
Nevainīgais Jaunavas sargs,
Dieva Dēla barotājs,
Kristus gādīgais aizstāvis,
Svētās Ģimenes galva,
Jāzeps taisnīgākais,
Jāzeps tīrākais,
Džozefs ir ļoti apdomīgs,
Jāzeps vīrišķīgākais,
Jāzeps vispaklausīgākais,
Jāzeps visuzticamākais,
Pacietības spogulis,
Nabadzības mīļotājs,
Darba modelis,
Ģimenes dzīves ornaments,
Jaunavu aizbildnis,
Ģimenes atbalsts,
Nelaimīgo komforts,
Slimnieku cerība,
Mirstošo patrons,
elles garu šausmas,
Svētās Baznīcas aizbildnis,
Dieva Jērs, kas atņem pasaules grēkus,
Piedod mums, Kungs.
Dieva Jērs, kas atņem pasaules grēkus,
uzklausi mūs, Kungs.
Dieva Jērs, kas atņem pasaules grēkus,
Kungs, apžēlojies par mums.

P.: Viņš padarīja viņu par sava nama kungu.
W.: Un visu viņa īpašumu pārvaldnieks.

Lūgsim:
Ak, Dievs, Tu neizsakāmā apredzībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par Tavā Dēla Vissvētākā Vecāka dzīvesbiedru, dod, lai, pielūdzot viņu kā Aizsargu uz zemes, mēs nopelnītu viņa aizbildniecību debesīs. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Amen.

NOSLĒGUMA LŪGŠANA KATRAI LŪGŠANU DIENAI

Svētīgais patriarhs, svētais Jāzeps, Dievs tevi ir izvēlējies par Svētās Ģimenes galvu un aizbildni: es lūdzu, lai tu mani vienmēr apsedz ar savu aizsardzības apmetni.

Šodien es tevi izvēlos par savu Tēvu, Aizstāvi, Sabiedroto un Aizsargu. Es lūdzu Tevi ņemt mani savā aizsardzībā: visu, kas es esmu un kas man pieder, visu manu dzīvi un manu nāvi.

Skaties uz mani kā uz savu bērnu un pasargā mani no redzamo un neredzamo ienaidnieku lamatām. Palīdzi man ikvienā grūtā brīdī. Mierini mani rūgtajās ciešanās un īpaši esi ar mani nāves cīņas stundā. Aizlūdz par mani pie dievišķā Pestītāja, kuru Tu kā Bērnu esi varējis šūpulēt savās rokās, un pie Vissvētākās Jaunavas Marijas, Tavas šķīstākās Sievas.

Dāvā man tās žēlastības, kas mani vedīs uz mūžīgo pestīšanu. Pieskaiti mani pie Saviem pielūdzējiem, jo es vēlos klausīties Tavā padomā un būt pateicīgs par Tavu palīdzību un atbalstu. Amen.

Svētais Jāzeps, nevainīgs un šķīsts,
Ļauj man būt Tavs bērns.
Saglabājiet mani tīru miesā un dvēselē,
Lai es palieku dievišķās žēlastības stāvoklī.
Svētais Jāzeps, aizbildnis,
Vissvētākās Jaunavas Marijas laulātais,
būt mans ceļvedis un padomdevējs,
Palīdzi man palikt uzticīgam Dievam.

Mūsu Tēvs ...
Ave Marija...
Slava Tēvam un Dēlam...

Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

Lai slavēts Jēzus Kristus!
Uz mūžīgiem laikiem. Amen

Jums var arī patikt

Atstājiet savu komentāru

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Izmantojot vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Pieņemt Uzzini vairāk